Podstawy programowania III (Wykład 15h)

Opis

Przedmiot rozpoczyna się od powtórzenia informacji na temat programowania w języku PHP. Nastepnie omówione są sposoby połączenia aplikacji PHP z bazami danych (PostgreSQL i MySQL). W kolejnych blokach zajęć wprowadzone są bardziej zaawansowane techniki programowania - wyjątki, wzorce projektowe Iterator i Singleton, a następnie krótko omówione techniki projektowania aplikacji oparte na diagramach UML i scenariuszach przypadków użycia. W końcowej części wykładu przedstawiono przykład realizacji bardziej zaawansowanego projektu programistycznego (aplikacja "Katalog książek elektronicznych") w trakcie której wykorzystane zostały wszystkie wczesniej omówione techniki projektowania i programowania.

Zawartość

Wykład 1
Powtórzenie wiadomości o języku PHP - funkcje, parametry funkcji, przekazywanie parametrów przez wartość i referencję, parametry domyślne funkcji, funkcje ze zmienną liczbą parametrów, funkcje zmienne. Elementy programowania obiektowego - klasa, obiekt, składowe klasy i obiektu, widoczność składowych, wartości domyślne atrybutów, odwołania do składowych z wnętrza klasy, składowe statyczne, konstruktor, destruktor, dziedziczenie, metody typu final, klasy i metody abstrakcyjne, interfejsy. Włączanie plików.
Wykład 2
Komunikacja z bazami danych. PHP i bazy danych. Korzystanie z bazy PostgreSQL - nawiązywanie połączenia, wykonywanie zapytań, odbieranie ich rezultatów. Korzystanie z bazy MySQL - nawiązywanie połączenia, wysyłanie zapytań i odbieranie wyników zapytań. Biblioteka PEAR DB - połączenie z bazą danych i wybrane metody do wykonywania zapytań. Rozszerzenie PHP PDO - nawiązywanie połączenia, transakcje, wykonywanie zapytań do bazy danych,
Wykład 3
Techniki zaawansowane PHP. Obsługa błędów za pomocą wyjątków. Generowanie i obsługa wyjątków. Klasa Exception. Definiowanie własnych wyjątków. Zalety korzystania z wyjątków.
Wzorzec projektowy Iterator. Implementacja Iteratora w PHP. Zastosowanie interfejsu Iteratora. Iterator i pętla foreach.
Wzorzec projektowy Singleton. Implementacja wzorca Singleton w PHP. Przykład użycia klasy typu Singleton.
Wykład 4
Podstawy języka modelowania UML. Diagram przypadków użycia. Scenariusze. Diagramy klas i obiektów. Związki między klasami. Diagram czynności. Diagram stanów. Diagram sekwencji. Przykład zastosowania modelowania UML - klasa do autoryzacji. Projektowanie aplikacji. Modele tworzenia oprogramowania. Program do tworzenia diagramów UML - Umbrello.
Wykład 5
Przykład projektu - "Katalog książek elektronicznych". Założenia projektu. Struktura danych - diagramy ERD. Identyfikacja aktorów i przypadków użycia. Diagram przypadków użycia. Scenariusze. Diagramy sekwencji. Identyfikacja klas, metod i atrybutów. Struktura logiczna i fizyczna aplikacji.
Wykład 6
Przykład projektu - "Katalog książek elektronicznych" c.d. Pierwsza iteracja - Panel główny. Metodologia TDD. Wykorzystanie biblioteki PhpUnit. Druga iteracja - obsługa kategorii. Klasa DataBase. Refaktoring.
Wykład 7
Przykład projektu - "Katalog książek elektronicznych" c.d. Druga iteracja c.d. Wzorzec projektowy "Fasada". Iteracja trzecia - zarządzanie książkami. Kopiowanie kodu - zasada DRY.

Materiały


Copyright 2013 by Jan Kazimirski